banner

Beijing 
              Beijing
Shanghai 
             Shanghai
Xian
                 Xi'an 
Chongqing
           Chongqing
Hangzhou
              Hangzhou
Suzhou 
                 Suzhou
Yangtze River
          Yangtze River 
Hongkong
             Hong Kong 
Thailand
                Thailand